¤¤¤¤


VEDTÆGTER

 FOR

 JELLERØD HAVE GRUNDEJERFORENING

som vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. november 1962 og godkendt af Karlebo sogneråd den 8. april 1963 og ændret på den ordinære generalforsamling den 28. april 1965 og godkendt af Karlebo sogneråd den 26. maj 1965.

§ 1.

Stk. 1. Foreningens navn er »Jellerød Have Grundejerforening«, dens område er matr. nr. 1 a, jellerødgård, Karlebo sogn og parceller, der efter 1. januar 1961 er eller bliver udstykket herfra, dog undtaget matr. nr. 1 mø, jellerødgård, Karlebo sogn.

Stk. 2. Dens hjemsted er Karlebo kommune.

§ 2.

Grundejerforeningen er stiftet på generalforsamlingen den 20. november 1962 i henhold til servitut, tinglyst den 27. februar 1962 på matr. nr. 1a m.fl. af jellerødgård, Karlebo sogn, og fremtidige parceller herfra og har til formål bl.a. i overensstemmelse med nævnte servitut at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. administrere og vedligeholde anlæg og friarealer, veje, forsynings- og afløbsledninger samt renholdelse af anlæg, veje, friarealer og afløbsledninger.  Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i servitutten.

§ 3.

Foreningen er upolitisk og kan efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

§ 4.

Stk. 1. Som medlemmer skal og kan kun optages grundejere, som er retmæssige ejere af parceller inden for foreningens område.

Stk. 2. Såfremt en parcel ejes af flere i forening, hæfter samtlige ejere solidarisk for forpligtelserne over for foreningen, men kun en af samejerne har medlemsret.  Såfremt der ikke senest 14 dage efter opfordring fra bestyrelsen gives meddelelse til bestyrelsen om, hvem af samejerne, der har medlemsretten, kan dette spørgsmål afgøres af bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted, og indtrædende medlemmer erholder ved indtræden anpartsvis ret til foreningens formue, ligesom disse umiddelbart ved overtagelsen indtræder i tidligere ejeres økonomiske forpligtelser overfor foreningen.  Ved økonomiske forpligtelser forstås forpligtelsen til at betale kontingent, herunder pligten til at bidrage til afdrag og forrentning på eventuelle lån. Ikke-betalte kontingenter for et tidligere regnskabsår, kan dog ikke uden særlig aftale opkræves hos senere erhververe.

Stk. 4. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten fra skæringsdagen og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på foreningen på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Stk. 5. Meddelelse om ejendommens overdragelse påhviler såvel sælger som køber.

§ 5.

Et medlem kan ikke ved retshandler råde over sin anpart af foreningsformuen, ligesom hans anpart ikke kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning.

§ 6.

Kontingent fastsattes af generalforsamlinger med lige anparter på hver parcel på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det kommende regnskabsår.  I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen påligne medlemmerne et ekstra kontingent, der dog ikke må udgøre mere end 25% af det ordinære kontingent.

§ 7.

Stk. 1. Kontingentet betales forud for et år ad gangen eller på anden måde efter generalforsamlingens beslutning.

Stk. 2. Kontingentet betales senest i måned efter påkrav.  I modsat fald er foreningen berettiget til at inkassere kontingentet.  Medlemmet er forpligtet til at betale de i forbindelse hermed påløbne omkostninger.

Stk. 3. Restancer med kontingent medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes.

§ 8.

Medlemmerne af foreningen er pligtige at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af generalforsamlingen, på deres ejendom tinglyses deklaration, hvorved der gives pant til foreningen for medlemskontingent.

§ 9.

For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægt givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne personligt, umiddelbart, solidarisk en for alle og alle for en.

§ 10.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der tillige med 2 suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur.

Stk. 2. Der afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer samt 1 suppleant hvert år.  Efter første år afgår 2 medlemmer og 1 suppleant efter lodtrækning.

Stk.  3. Genvalg kan finde sted.

Stk.  4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 5. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger.

Stk.  6. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 7. Bestyrelsen er berettiget til i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt.

Stk. 8. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende private veje og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.

Stk. 9. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægges et eller flere af medlemmerne et mindre honorar efter generalforsamlingens bestemmelse.

Stk. 10.  Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelses-medlem.

Stk. 11.  Formanden eller i hans forfald næstformanden er den korresponderende.  Foreningens korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv, og der skal tages kopi af alle afsendte skrivelser.

§ 11.

Stk. 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Stk. 2. Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen er forpligtet til med passende mellemrum at orientere medlemmerne om foreningens virke.

Stk. 4. Bestyrelsen er forså vidt angår fællesarealer, herunder veje, forpligtet til at tegne sædvanlig ansvarsforsikring.

Stk. 5. Foreningen tegnes af formanden - i hans forfald af næstformanden - i forbindelse med et af bestyrelsens øvrige medlemmer.

§ 12.

Stk. 1. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det, dog mindst en gang hvert kvartal.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.  I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Stk. 3. Formanden - eller i hans fravær næstformanden - leder bestyrelsesmøderne.

Stk. 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, nedlægger sit hverv, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, indtræder efter lodtrækning en af suppleanterne.

§ 13.

Stk. 1. Kassereren eller en af bestyrelsen bemyndiget person eller institution modtager og kvitterer for foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden - eller i hans forfald næstformanden - anerkendte udgifter.  Anerkendelse skal foreligge skriftligt.  Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

Stk. 2. Kassebeholdningen skal henstå på postgirokonto og/eller på konti i bank eller sparekasse, og kontiene skal være prohiberet således, at der kun kan disponeres på disse af kassereren i forbindelse med formanden eller i hans forfald næstformanden.

Stk. 3. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 100 kr.

Stk. 4. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5. Det af de valgte revisorer reviderede årsregnskab afleveres til formanden, der forelægge dette til godkendelse og underskrift på et bestyrelsesmøde senest den 15. marts.

Stk. 6. De valgte revisorer skal mindst en gang årligt foretage uanmeldt kasseeftersyn.  Beretning herom skal indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af revisorerne.

§ 14.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  Kun den kan give eller andre vedtægterne.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 3. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 21 dages varsel.  Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om dagsordenen.

Stk. 4. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.  Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Stk. 6. På generalforsamlingen kan kun træffes afgørelser vedrørende emner, der inden de i vedtægterne fastsatte frister er meddelt medlemmerne.

 

§ 15

Stk. 1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 1/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, fremsætter skriftligt ønske herom til bestyrelsen.

Stk. 2. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet.

Stk. 3. Ekstraordinære generalforsamlinger skal finde sted senest 21 dage efter at ønske herom er fremsat.  Indkaldelse med angivelse af de til forhandling fremsatte emner skal udsendes, med mindst 8 dages varsel.

§ 16.

Stk. 1. For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

 4. Forslag fra bestyrelsen.  

 5. Forslag fra medlemmerne.  

 6. Forelæggelse af budget.
   

 7. Fastsættelse af kontingent.  

 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

 9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  

 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

 11. Eventuelt.

Stk. 2. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlinger eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden den pågældende generalforsamling.

Stk. 3. Bestyrelsen udsender senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse herom.

Stk. 4. Regnskabet udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 17.

Stk. 1. Adgang til generalforsamlingen har kun stemmeberettigede og disses ægtefæller samt en repræsentant for Karlebo kommune og en eller flere af bestyrelsen indbudte personer.

Stk. 2. Hvert medlem har en stemme for hver parcel.  Der kan stemmes ved fuldmægtig, men ingen kan på andre medlemmers vegne afgive mere end i stemme.

Stk. 3. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved stemmeflerhed.  Afstemningen kan ske ved håndsoprækning.  Dog skal afstemning ske skriftligt, når dirigenten eller et medlem kræver dette.

Stk. 4. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst 2/3 af de mødte eller repræsenterede medlemmer afgiver deres stemme for forslaget.

§ 18.

Stk. 1. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende hidtidige og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Forhandlingsprotokollen skal efter nærmere aftale være tilgængelig for medlemmerne.

 

§ 19.

De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt beslutninger, der i henhold til nuværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne.  Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsernes opfyldelse.

§ 20.

Disse vedtægter træder i kraft straks.

--0--

Vedtægtsændring i 2008:

I vedtægternes § 13, stk. 3 ændres teksten, således:

Kassebeholdningen ændres fra at måtte udgøre maksimalt kr. 200,00 til at måtte udgøre maksimalt kr. 2.000,00.

--0--

Der tilføjes ny § 20 samt den eksisterende § 20 ændres til § 21:

Enhver ejer af en parcel i grundejerforeningen er pligtig at give bestyrelsen eller de af bestyrelsen anviste håndværkere adgang til sin parcel, når dette er uopsætteligt eller i øvrigt påkrævet af hensyn til besigtigelse, reparationer mv. af forhold, som tillige vedrører grundejerforeningens fælles anliggender - når der er givet parcelejeren et rimeligt varsel.

Såfremt en ejer af en parcel i grundejerforeningen nægter adgang til parcellen, er grundejerforeningen berettiget til at benytte denne vedtægt til umiddelbar tvangsfuldbyrdelse af adkomst til parcellen v/fogedretttens foranstaltning samt til at pålægge parcelejeren at holde grundejerforeningen skadesløs for enhver rimelig omkostning som er forbundet hermed, herunder til etablering af adgang, retslige omkostninger, fogedgebyrer mv.

Disse ændringer er lyst på samtlige 123 parceller i Jellerød Have Grundejerforening i 2008 og har følgende tinglysningsdato og løbenummer: 26.11.2008-20373-14.

Jelleroed Have Grundejerforening har indtil 2003 haft CVR nr. 88623819 og fra 2011 CVR nr. 33730039 - Foreningen er én og samme forening.

¤¤¤¤¤

 

DEKLARATION af 20.februar 1962 -

(bemærk dele af denne deklaration er erstattet af deklaration / servitut tinglyst 17.juni 2016 på samtlige matrikler i Jellerød Have)

vedr. matr. nr. 1 a  m.fl., jellerødgård, Karlebo sogn

I anledning af bebyggelse og salg pålægger undertegnede murermester Hugo Brofald og entreprenør Erik Christensen herved de fra matr. nr. 1 a jellerødgård, Karlebo sogn, udstykkede parceller nemlig matr. nr. 1 iv til 1 mæ incl. alle af jellerødgård, Karlebo sogn, samt den del af matr. nr. 1 a, der vil blive udstykket og bebygget som vist på vedheftede af landinspektør j. Edsberg Schmidt i februar 1961 udfærdigede deklarationsplan følgende servitutter:

1.

Den vedhæftede deklarationsplan indeholdende oplysninger om placering af vejanlæg, kloakanlæg, vandledninger, parkeringsarealer og fællesarealer m.v. skal i enhver henseende respekteres af de til enhver tid værende ejere af de af deklarationsplanen omfattede og viste ejendomme. Ændringer af deklarationsplanen og af de på denne viste anlæg og bygninger kan kun ske, når og for så vidt de påtaleberettigede måtte have meddelt skriftligt samtykke hertil.

2.               Grundejerforening:

Samtlige ejere af ejendomme, der omfattes af denne deklaration, er pligtige til at være medlemmer af en grundejerforening, der kan stiftes, når 40 af de på deklarationsplanen viste beboelser er solgt og taget i brug, og skal stiftes senest når 70 af de nævnte ejendomme er solgt og taget i brug.  Det påhviler foreningen at vedtage de for den nødvendige vedtægter, som vil være at godkende af Karlebo sogneråd. Vedtægterne skal indeholde hjemmel for foreningens bestyrelse til at påligne og opkræve kontingent hos de enkelte grundejere af en sådan størrelse, at foreningen altid er i stand til at bestride foreningens opgaver og afholde de dermed forbundne udgifter. Foreningens opgave skal hovedsageligt være at varetage ejendomsbesiddernes interesse i en fælles administration af fællesanlæg, vedligeholdelse og renholdelse af veje, ledninger, hegn m.v. og at repræsentere grundejerne overfor kommunen i fællesspørgsmål. De nuværende ejere er berettigede til at give møde på de af grundejerforeningen afholdte generalforsamlinger og møder og afgive stemme i det omfang, ejendomsbesiddelse begrunder stemmeret, men er ikke pligtige at være medlemmer af foreningen. En af kommunen udpeget repræsentant skal dog uden stemmeret være berettiget til at give møde på foreningens generalforsamlinger og have ret til der at få ordet og ytre sig om de til forhandling foreliggende emner.

Grundejerforeningens bestyrelse skal efter vedtagelse på lovlig indkaldt generalforsamling være berettiget til på de enkelte parceller at lade tinglyse tillægsdeklarationer vedrørende foreningens forpligtelser som pantstiftende for det af generalforsamlingen fastsatte beløb.  Bestyrelsen er ligeledes berettiget til at lade foreningens vedtægter tinglyse som servitutstiftende og/eller pantstiftende på de enkelte ejendomme.

 

3.               Udstykning:

Den på deklarationsplanen viste udstykning (såvel den allerede approberede som den projekterede) er endelig, og parcellerne må ikke yderligere udstykkes, ligesom de ej heller skal kunne sammenlægges, men stedse bestå som matrikulært selvstændige ejendomme.

4.               Bebyggelse:

Den foreliggende og projekterede på deklarationsplanen viste bebyggelse må ikke ved ombygning forandres, således at ejendommens ydre ændres, medmindre skriftlig forudgående tilladelse er meddelt af de påtaleberettigede.

Opstilling af skure og vogne til bygningsmæssig udnyttelse såsom til bolig, værksted, udhus eller lignende såvel som enhver form for campering på havearealer eller fællesarealer er forbudt.  Tilbygninger i øvrigt må ikke foretages, medmindre forudgående tilladelse er meddelt af de påtaleberettigede.

Overtrædes disse bestemmelser, er de påtaleberettigede berettiget til at kræve ejendommen tilbageført til den før forandringen foreliggende tilstand og i tilfælde af vægring til at lade arbejdet udføre  for overtræderens regning.

5.               Benyttelse:

Ejendommene må kun benyttes til beboelse og kun for een familie.  Det skal dog være ejerne tilladt at have privat kontor, atelier, tegnestuer og lignende fredsommeligt præget erhvervsvirksomhed, når det efter de påtaleberettigedes skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom herved forvanskes, eller kvarterets karakter af beboelseskvarter ændres, samt under forudsætning af, at det ikke medfører ulemper for de omboende.

Der må ikke på parcellerne haves nogen som helst virksomhed, nogen installation, indretning, oplag eller andet, som ved røg, støj, ildelugt, ubehageligt skue eller på anden måde efter de påtaleberettigedes skøn kan være til gene for de omboende .

 6.               Skiltning:

Der må på parcellerne ikke opsættes eller foretages skiltning, der virker generende eller skæmmende på kvarterets udseende som villakvarter.

7.               Parkering:

Al parkering af last-, omnibus-, flytte- eller større fragtbiler er forbudt ud for parcellerne med undtagelse af almindelig af- og pålæsning o.l.

8.               Hegn:

Alle hegn såvel mod vej som mellem de enkelte parceller skal være levende hegn, eller raftehegn af vandret liggende rafter.

I sidstnævnte tilfælde skal der opad den mod vej eller sti vendende side af hegnet plantes grønne vækster.  Intet hegn må være højere end 1,80 m. Hegnene skal forsvarlig renholdes og vedligeholdes af parcelejerne.  Under levende hegns opvækst er det dog tilladt at beskytte med glat trådhegn, hvis højde ikke må overstige 1,20 m.

9.               Haver:

Den ubebyggede del af parcellen skal stedse være anlagt som have, og som sådan vedligeholdes af den til enhver tid værende ejer, fri for ukrudt og anden for bebyggelsen skæmmende beplantning.

Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.

10.             Veje og fællesarealer:

 1. På anfordring er grundejerforeningen pligtig at tage skøde på samtlige de på deklarationsplanen viste veje og fællesarealer.

   

 2. Vedligeholdelse, renholdelse og snerydning af de nævnte veje og fællesarealer påhviler grundejerne i fællesskab.  Disse opgaver administreres af grundejerforeningen, der er berettiget til at lade lejet mandskab udføre arbejdet og påligne de enkelte grundejere de herfor nødvendige bidrag.  Såvel de enkelte grundejere som grundejerforeningen er pligtig at efterkomme pålæg fra kommunen om disse spørgsmål.

 

11.             Ledninger:

Hovedvandledninger overtages og vedligeholdes af kommunen, nar anlægget er afleveret færdigt efter kommunens forskrifter og bygningsattester er udstedt på samtlige af deklarationsplanen omfattede ejendomme.  Stikledningerne fra anboring til de enkelte rækkehusblokke samt de enkelte husstik overtages ikke af kommunen og skal vedligeholdes af grundejerforeningen, resp. de enkelte ejendomsbesiddere.

Over de på de enkelte parceller nedlagte vandledninger og afløbsledninger må der ingensinde plantes træer og større vækster i en afstand af 2,50 m til hver side fra ledningens midte af hensyn til, at der til enhver tid skal bestå ret til uhindret adgang til opgravning for eftersyn og reparation af ledningerne.

 

12.            Dispensationer:

Lempelser og afvigelser fra de i nærværende deklaration fastsatte bestemmelser kan indrømmes af de påtaleberettigede og kan ved de påtaleberettigedes foranstaltning tinglyses på de enkelte ejendomme for parcelejerens regning.

 

13.            Påtaleret:

Påtaleberettiget med hensyn til nærværende deklaration er alene murermester Hugo Brofald og entreprenør Erik Christensen, så længe de er ejere af nogen af de i deklarationen omfattede ejendomme. Når samtlige ejendomme er solgt, tilkommer påtaleretten kommunen og tillige grundejerforeningen.

Karlebo sogneråd fortolker i tvivlstilfælde alene, med bindende virkning for såvel grundejerforeningen som den enkelte parcelejer, deklarationens bestemmelser.

Såfremt medlemmer af grundejerforeningen ikke vil underkaste sig de i henhold til nærværende deklaration af grundejerforeningen eller kommunen trufne bestemmelser, eller grundejerforeningen ikke vil respektere kommunens fortolkning af deklarationen, og spørgsmålet indbringes for domstolene, har dette ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil, endelig retsafgørelse foreligger, pligtig til at opfylde de dem i henhold til beslutningen pålagte pligter, det være sig af økonomisk art eller andet, ligesom foreningen uanset sagsanlæg skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

Nærværende deklaration respekterer alle de på ejendommene nu tinglyste hæftelser, servitutter og andre byrder, hvorom henvises til ejendommenes blad i tingbogen.

København, den 20. februar 1962.

                               Erik Christensen                           Hugo Brofald

                              

BEMÆRK: NY DEKLARATION

 

Seneste deklaration / servitut (for spildevandsledninger), tinglyst 17.juni 2016, er gældende på alle matrikler i Jellerød Have. Ifald 1962-deklarationen konflikter med 2016-deklarationen, er det denne seneste deklaration, der gælder. Se RIDS Nr. 1-7 for servitutareal og principskitse gældende for 2016-deklarationen (servitutten). Af læseværdige grunde linkes der herunder til deklarationsteksten før den blev tinglyst. Den har samme tekst som det tinglyste dokument. Man kan også læse den tinglyste deklaration i ejendommens tingblad.

Se her

    Deklaration .     Rids 1 - 7

Velkommen Beliggenhed Grundejerforeningen Generalforsamlingen Vedtægter Lokalplan Billeder Beboer Login